Eläinlääkärin ammattietiikka

Päivittäisessä työssään eläinlääkäri joutuu usein tilanteisiin, joissa hän joutuu pohtimaan omia valintojaan ja tekojaan eettiseltä kannalta. Aina ei ole esimerkiksi helppoa päättää eläimen lopettamisesta – siksi onkin tärkeää pohtia, millaisissa tilanteissa eläimen kärsimysten lopettaminen on parempi vaihtoehto kuin elämää ylläpitävien hoitojen jatkaminen. Eläinlääkärin työssä tulee monesti vastaan muunkinlaisia kysymyksiä, joissa on hyvä voida nojata jonkinlaisiin eettisiin ohjeistuksiin. Tästä syystä onkin hyvä, että eläinlääkärin ammattia varten on luotu uudenlaiset eettisiä asioita käsittelevät ohjeet.

Eläinlääkäriliiton jäsenet sitoutuvat noudattamaan yhteisesti sovittuja eettisiä ohjeita, vaikkei niiden noudattamista mitenkään valvotakaan. Ohjeet ovatkin pikemminkin ohjenuora, jotka ohjaavat eläinlääkärin toimintaa ja valintoja.

Ammattietiikan osiot

Eettinen ohjeistus käsittelee kahdeksaa erilaista osiota, jotka ovat yhteiskunta, luonto, eläinsuojelu, hyvä eläinlääkintätapa, eläimen omistaja, toimiminen eläinlääkärinä, eläinlääkärin oma terveys sekä markkinointiin liittyvät asiat.
On erittäin tärkeää, että eläinlääkäri kunnioittaa luontoa ja käyttäytyy luonnossa kunnioittavalla tavalla. Omilla toimillaan eläinlääkärin on mahdollista edistää eläinten hyvinvointia sekä niiden terveyttä. Toisaalta tärkeä osa eläinlääkäreiden työtä liittyy myös ihmisten terveydentilan edistämiseen. Esimerkiksi elintarvikkeiden terveysvaarojen ehkäiseminen on tärkeä osa eläinlääkärin työtä. Sama koskee elinympäristöjen aiheuttamia erilaisia terveysvaaroja.

Toimiessaan eettisesti eläinlääkäri ei erottele hoitamiaan eläimiä tuottavuuden tai niiden arvon perusteella, vaan hän toimii niiden hyväksi tasavertaisella tavalla. Eläinten hyvän kohtelun luulisi olevan itsestäänselvä asia, mutta valitettavasti näin ei ole ja eläinlääkäri saattaakin työssään kohdata monia sellaisia tilanteita, joissa eläimiä ei kohdella hyvin – on eläinlääkärin velvollisuus puuttua sellaisiin epäkohtiin, joita hän työssään havaitsee. Kaikista parasta tietysti olisi, jos eläinlääkäri pystyisi ammattitaitonsa avulla jotenkin ennaltaehkäisemään tällaisten epäkohtien syntymistä.

Jos eläimen omistaja pyytää eläinlääkäriltä apua, tulee eläinlääkärin suhtautua tällaiseen pyyntöön asiallisella tavalla erilaiset hoitovaihtoehdot kertoen. Asiakkaan tulee saada osallistua eläimen hoitotavan valintaan.
Eläinlääkärin on tärkeää pitää yllä omaa ammattitaitoaan jatkuvan opiskelun avulla – eläinlääketiede kehittyy koko ajan ja on tärkeää, että eläinlääkärit pysyvät tämän kehityksen tahdissa. Myös eläinten hoitotarpeissa sekä hoitotavoissa tapahtuu muutoksia ajan muuttuessa. Tuotantoeläimet ovat tietyllä tavalla nykyajan erityisryhmä eläinlääkinnän osalta – nykyisin niiden kohdalla painotetaan ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa eikä niinkään sairauksien hoitoa.

Monet eläinlääkärit ovat erittäin eläinrakkaita ihmisiä ja heidän haasteenaan voikin olla eläinten liiallinen inhimillistäminen – eläin on kuitenkin aina eläin ja se ymmärtää kaikista parhaiten lajinsa lajityypillistä käytöstä sekä sääntöjä. Esimerkiksi koirien käytöshäiriöt ovat viime aikoina lisääntyneet runsaasti. Tähän on ehdotettu erääksi mahdolliseksi syyksi, jopa sitä, etteivät koirat välttämättä aina enää edes täysin tiedä, ovatko ne koiria vai ihmisiä. Tämä on vaarallinen esimerkki siitä mitä voi tapahtua, kun eläimiä aletaan inhimillistää liikaa ja kun niitä aletaan kohdella ikään kuin ihmisinä.

Eläinlääkärin työ edellyttää sekä osaamsta että erittäin suurta paineensietokykyä. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää, että eläinlääkäri huolehtii myös omasta terveydestään sekä jaksamisestaan. Jos eläinlääkäri palaa loppuun, ei siitä lopulta hyödy kukaan. Oman työyhteisön jaksamisesta sekä hyvinvoinnista huolehtiminen on myös osa eläinlääkärin eetistä toimintaa. Markkinoinnin osalta voidaan sanoa, että eläinlääkärin eettiseen toimintaa ei kuulu sellainen markkinointi, joka lisäisi palveluidensa tarpeetonta kysyntää. Eläinlääkärin tuleekin kiinnittää huomiota omaan markkinointiinsa ja varmistaa, että se on hänen etiikkansa mukaista.

Laki

Myös monet lait säätelevät eläinlääkärin työtä. Esimerkiksi eläinsuojelua koskeva laki on erittäin tärkeä osa eläinlääkärin työtä. Jos eläinlääkäri joutuu toimimaan tilanteissa, jotka ovat selkeästi eläintensuojelua koskevan lain vastaisia, tulee hänen tietää miten toimia kyseisessä tilanteessa – on hyvä tietää jo etukäteen, miten tällaisiin tapauksiin tulee puuttua ja mihin tahoihin eläinlääkärin tulee ottaa yhteyttä havaittuaan eläinten kohtelussa selkeitä epäkohtia.